Ana içeriğe atla

07/10/1983 Tarih/124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35.maddesi ile 02 Kasım 2011 Tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 4.maddesine göre: 1) Muhakemat hizmetleri kapsamında "Üniversitenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarında üniversiteyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek"; 2) Hukuk danışmanlığı kapsamında; a) Rektörlük Makamından “üniversitenin işleyişine ilişkin” hukuki görüş istenmesi durumunda, konuyla ilgili mütalaa vermek. b) Üniversite adına imzalanacak sözleşme ve protokollerin hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve kurum menfaatleri yönünde düzenlenmesine yardımcı olmak ve ilgili birimlerce hazırlanmış taslakları inceleyerek hukuki görüş bildirmek. c) Üniversitenin ilgili birimlerince hazırlanan ve Senato ya da Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülecek yönetmelik, yönerge ve benzeri düzenlemelere ait taslakları inceleyerek hukuki görüş bildirmek. d) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar arasında imzalanması planlanan işbirliği protokol taslaklarını inceleyerek hukuki görüş bildirmek ayrıca Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri diğer görevleri yerine getirmek Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumluluğundadır. Hukuk Müşavirliğinin takip ve temsil yetkisinin kullanılması sırasında 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin 8. maddesindeki düzenlemeye uyulur. Buna göre;

  • Üniversite adına dava açma veya icra takibine başlama talebi, Rektörlük veya iş ve işlemle ilgili birim amiri tarafından yapılır. Birim amirince yapılan talep üzerine davayı açmakla yetkili ve görevli olanlarca, maddi ve hukuki sebeplerle dava açılmasında kamu menfaati bulunmadığı yönünde görüş belirtilmesi halinde, Rektörlüğün talimatına göre işlem yapılır.
  • Dava açılması veya icra takibinde bulunulmasını isteyen idare veya birim, dava açılması talebi ile birlikte davaya dair bilgi ve belgeleri zamanaşımı ve hak düşürücü süreleri dikkate alarak hukuk birimine gönderir. Süresinde gönderilmeyen veya eksik ya da yanlış gönderilen bilgi ve belgeden kaynaklanan sorumluluk bunu gönderen idareye veya birime aittir.
  • Üniversiteye karşı açılan davaların takibine, Hukuk Müşavirliğince doğrudan başlanır.