Ana içeriğe atla

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Üniversitemizin ve bağlı birimlerinin hizmetlerini sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütebilmeleri için yürürlükte ki mevzuat doğrultusunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermekle birlikte hukuki ilişki ve uyuşmazlıkları Üniversitemiz menfaatlerini gözeterek uygun çözüm yolları bulmak için çalışmaktayız. 

Hukuk Müşavirliğimizin mali faaliyetinin çok büyük bir bölümü personel giderleri, dava ve icra takipleri için mevzuat gereği yapılan masraflar ile ilama bağlı olarak yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla birimimizin mali faaliyetleri Üniversitemizin diğer birimlerine nazaran daha sınırlı seviyededir. 

İlgili mevzuat gereği hazırlanan bu rapor ve benzeri diğer çalışmalar ile Üniversitemizin hızlı gelişimine katkıda bulunabilmek istiyoruz. 

İletişim Bilgileri 

Hukuk Müşaviri Musa CAN

e-mail: musacan@subu.edu.tr

Avukat Aytaç DEMİRAY

e-mail: aytacdemiray@subu.edu.tr

Tarihsel Gelişimi 

Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte faaliyet gösteren Hukuk Müşavirliğimizde önceki yıllara göre artan grafik gösteren personel sayısı şu şekildedir; Hukuk Müşaviri, 1 Avukat, 1 Şef ( Memur) ve 1 Sürekli İşçi olmak üzere toplam 4  personelden oluşmaktadır.

 Misyon ve Vizyon 

Hukuk Müşavirliğimizin Misyonu:

1) Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda, adli ve idari mercilerde Üniversiteyi temsil etmek, haklarını korumak ve savunmak.

2) Üniversitenin tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak.

3) Üniversitemizin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak.

 4) Üniversitemizin taraf olduğu sorunlu konularda kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak.

 5) Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve kanunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlar. 

Hukuk Müşavirliğimizin Vizyonu: 

Üniversitemiz tüzel kişiliği ile ilgili hukuksal sorunları yasalara, hukuka ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak çözüm üretmek, güvenilir, etkin ve hızlı en iyi hizmeti sunmaktır. 

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar 

Müşavirliğimiz daha önce Yükseköğretim kalite Kurulunca değerlendirilmemiştir. 

Kalite Güvencesi Sistemi

* Birimimiz, misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini İlgili tüm mevzuat hükümlerinin sınırları dahilinde ve Kurulumuzun misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda belirlemektedir. 

* Birimimiz, kurumsal performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için stratejik plan oluşturmaktadır. 

* Birimimiz Kalite Komisyon Üyeleri Hukuk Müşaviri Musa CAN ile Şef ( Memur) Canan PORGALI ’dan oluşmaktadır. 

Yönetim Sistemi

Yönetim İdari Birimleri Yapısı 

Birimimizin yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmamaktadır. 

Kaynakların Yönetimi 

* İnsan Kaynaklarının yönetim birimi içerisinde iş yoğunluğu ve birim içerisine yer alan büroların durumuna göre değerlendirme yapılarak kullanılmaktadır. Bu durum birimde yer alan personellerle irtibat halinde ve toplantılar neticesinde çıkan sonuçlara göre belirlenmektedir. 

* İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere her bir personel eğitim durumu ve beceresi ile orantılı olarak ve diğer personellerinde görüşüne başvurulduktan sonra görevlerin ağırlık ve zorluk derecesine göre belirlenmektedir. 

* Taşınır ve taşınmaz kaynaklar birimimizin ihtiyaçlarına göre personel ile yapılan görüşmeler neticesinde her bir personelin ihtiyaç duyduğu malzemeler ile birimimiz ortak kullanımında gerekli olan taşınır kaynaklardan meydana gelmektedir. Bu durumda ihtiyaç bildirim listeleri oluşturularak ilgili birimlerden talep edilmektedir. 

Kamuoyunu Bilgilendirme 

Müşavirliğimizde bulunan bilgiler gerek disiplin-ceza işleri açısından gerekse dava icra işlemleri açısından kişisel gizli bilgiler ihtiva ettiğinden kamuoyu ile paylaşılması mümkün değildir.

 Sonuç ve Değerlendirme

Birimizde takibi yapılan ve süregelen işlemler disiplin ve ceza soruşturmaları, incelemeler, idari ve adli davalar, icra takipleri ile hukuki görüşlerden oluşmaktadır. Bu duruma binaen birimizde iyileştirmeye yönelik çalışmalarda daha çok personelin etkin ve verimli kullanılabilmesi ile yapılacak işlem ve işlemlerde hata oranın düşürülmesine yönelik olacaktır.